The Bitcoin Group #383 - ETF or not ETF - Ordinals - FTX Gains - Bitcoin Ferrari
17 November 2023 5:38 PM
Will bitcoin lambos become Bitcoin Ferraris? FEATURING: Daniel (https://twitter.com/dmnyc) Ben Arc (https://twitter.com/Arcbtc) ...